Monday, August 31, 2009

Para kay Ma'am Amor

Sangka bahul nga hangkat ang magtindug rugya sa tunga, ilabi run gid ang maghambal agud pamatud-an ang pagkapinasahi kag pagkamaabilidadan ni Ma’am Amor bilang sangka maestra. Buhay ko run pirit nga ginakalkal sa akun paino-ino ang mga pulong ukon mga leksiyon nga makabig ko paranubliun halin kana. Sa pagsulat ko ka dyang akun pamulong-pulong, daw nagkabalaka takun hay daw wara gid ako it madumduman. Garing mabatyagan ko sa akun tagipusuon ang nagaawas nga kahigayunan kag dungug nga sa bisan maniki nga tion nakilala ko si Ma’am Amor. Indi bilang dekana kang CAS ukon maestra ko sa Lit, kundi bilang sangka nanay kag abyan. Bisan pa sa classroom, ang kahigayunan nga maimaw tana kag malingaw sa anang kaaram kag harakhak amo ang nagatugro kang sangka mabinungahun nga pag-irimaway—imaw kana kag sa pirambilog ko nga classmates kada Miyerkules kag Biyernes it gabii sa may CAS Consultation Room. Sa amun nga klase amat-amat nga nagtubo ang akun pagdayaw kana tungud sa anang bahul nga pagpalangga sa anang propesyon.

Pinasahi nga maestra si Ma’am Amor, nga bisan tana ginaako na ang anang pagka-unorthodox bilang sangka manunudlo, ilabi run gid ang anang mapinalanggaun nga pagkabig sa anang mga estudyante. Amo ra nga nahuman sa akun pamensarun nga importante sa sangka manunudlo ang may bahul nga tagipusuon para sa anang mga estudyante, labaw pa sa kaaram nga anang ginapaambit kananda. Ginkabuhi ni Ma’am ang essence kang anang ngaran nga Amor, Espanyol nga tinaga kang gugma. Amo ra nga indi gid tana malipatan. Indi ko gid tana malipatan, imaw kang mga tinaga nga postmodernism, eclectic, maskipaps, hemogeny, Fiddler on the Roof, kag value category.

Ako, bilang sangka manunudlo, bahul gid ang pagpasalamat kay Ma’am Amor. Makuon ko nga harus tunga kang akun pagpati kag pagginawi napasad sa anang pamatasan kag pagpati bilang sangka maestro. Kag bahul gid nga kadungganan ang anang pagsarig kanakun nga i-handle ang anang klase kon tana mag-leave. Para kanakun sangka kahigayunan dya agud padayunon ko ang anang naumpisahan kag manikasug agud mangin epektibo man nga maestro sa akun mga estudyante.

Ma’am, salamat sa pagpati kag pagsarig sa akun igkasarang. Bisan masami nga nagaduha duha ako, ikaw, imaw ni Sir John, nagaserbe nga akun panukod kag inspirasyon. Ang pagpalangga kag pagtangra sa gahum kang literatura kag kaisug nga ipabutyag ang baratyagun paagi sa mga tinaga kag paggamit kang tumanduk nga lenggwahe amo ang bahul mo nga kontribusyon sa akun paghamtung bilang sangka tawo.

Salamat, Kag sa liwat, ginakalangkagan ko nga magbitbit kang imong bag, imaw panaw kanimo pagguwa sa side gate kang eskwelahan samtang nagaestoryahanay ‘ta, dayon mabantay ako kag magpapara kang taxi kag pasakyun ikaw.

Kadya, ginapangamuyo ko gid nga indi anay magduluy ang taxi nga maghatud kanimo pauli sa inyo balay, agud malawig pa ang atun estoryahanay.

1 comment: