Monday, September 28, 2009

Ang Akun Paraiso


island awakens
Originally uploaded by supernatural2007

Ginahandum ko nga mahaya
sa tunga ka dyang paraiso
tabunan kang nagabaradlak nga baras
sa amba kang makanay nga balud.

Bisan makibon takun sa tunga
ka dyang isla,
mabuhi mangud ako sa kanaya
kag kahamot kang mga kalatsutsi
kag iwag kang mga ipat-ipat
sa pagsamput kang kagab-ihun.

Hay nagapati takun
nga kita ang nagahimo
kang atun paraiso.

No comments:

Post a Comment