Saturday, December 5, 2009

Krismas Kard (halin kay M.J)

Kuon mo kanakun ang gugma
Nag-abot sa sala nga
Tion kag lugar.Lampas run lima ka tuig
Halin kang gindawu mo
Kanakun ang kard nga may sel-
Yo kang imong haruk kag
Luha.

Krismas kato
Kang ginbayaan mo
Ako.

Kuon mo mapasimpalad ‘kaw
Ngita obra rugto sa Manila.
Napung-aw gid ako sa karamigun
Kang gabii.

Panilagan ko, puti ang laragway
Kang palibot. Kag sa akun pag-
Pirung napara man ang mga
Hani kag harakhak nga atun
Gin-ambit sa sara kag sara.

Patas ka puti kang imong beste
Nga imo ginasuksok agud magtinlo
Kang mga pilas ukon magtubluk
Ringgilya.

Pira run ka Noche Buena akun gin-
Handaan. Ang kard nga gintugro mo
Kanakun ang hulid ko maghanduraw
Sa pagtakup kang kaagahun.

Pangga,
Pag-uli run
Hay may pasyente rugya
Nga kinanlan mo
Paaydun.

No comments:

Post a Comment