Saturday, March 6, 2010

Sangka Malip-ot nga Pagpamalandong tuhoy sa Pagkamanugdilambong

Makasulat gid lang kita kon hawan ang kanbas kang atun pamensarun, kon matin-aw ang suba kang atun huna-huna. Hay ang ilig kang mga talinghaga kag ang pagtuhaw kang Musa kang binalaybay matuman lang sa matinlo nga espasyo kang atun paino-ino. Ugaring sin-o gid bala ang makatungkad kag makatukib kang huna-huna kang sangka manugdilambong? Hay sa akun pagpati, ang anang huna-huna buta kang mga tinaga nga narara kang anang kabuhi. Ang anang tagipusuon naga-awas sa mga baratyagun nga naangkla sa kasubu kag kalipay kang anang pagpangabuhi.

Pirme ginatublag ang manugdilambong. Bisan san-o indi gid maghawan ang anang pamensarun. Amo r'a nga ang paagi gid lamang agud maghagan-hagan ang anang katublag amo ang pagkurit kang mga linya nga nagatuga kang mga tinaga, tanhaga, kag talinhaga.

No comments:

Post a Comment