Friday, May 7, 2010

Elehiya kang Pulong Kinaray-a

May tinaga
nga amat amat
ginalubung
sa lupa
kang maragtas
nga gindihon nanday
Humadapnon
Labaw Donggon.

Mga nagaragumu
nga tikab kag mauti
nga pagrara
halin sa amba
kang linibo nga mga
Binukot
ang gintampuk
sa rulubngan
nga harus
indi run matungkad.

May panangis
nga nagakurit
sa hawan nga surulatan--
mga hurubatun
mga lo-a
mga amba
mga sugidanun--
nga natabunan run
kang baras kag bato
nga nagsurupun
sa limug kang mga
babaylan
agud ipalaoy-laoy
waragwag
ang handum kang pagbutlak
kag
ang saad
kang ugsad.

Diin run ang mga manug-
tambong,
sa amat
amat
nga
paglubung
kang dyang
nalipatan
nga
pulong?

No comments:

Post a Comment