Sunday, August 7, 2011

D Story of As (Series Piction in Many Farts)

Part I: Mheg


Mheg
Nagaragitnit ang mga kawayan kag nagapanihol ang hangin halin sa banglid kang Lungon Lungon.  Sa dalum kang mabugnaw nga landong kang puno ka lumboy, nagaisaranhun nga nagapiyangkaan si Mheg samtang ginalibot ang anang panuruk sa duag berde nga patag nga indi sarang masukol kang anang mga mata. Gintugyan ni Mheg sa hangin ang pagpalid kang anang lagtum nga buhok.  Tuman ka baskug kang dapya sa babaw kang Lungon Lungon.  Daw kapay run nga nagatabon sa lupa ang nagkarataktak nga mga dahon kang lumboy. 
Bisan pa makanay ang palibot kang banglid, wara it sudlan ang pagkatublag ni Mheg.  Sangka semana run halin nga naglayas tana sa andang balay kag  nagtawas kay Miguel sa baryo Casay.  Kinahanglan ni Mheg ang space kag oras agud magpalagyo sa tanan nga mga nagatambak na nga ulubrahun bilang Chair kang Tourism Department sa sangka unibersidad sa Iloilo.  Bisan gid man tuod nga tiyempo kang tag-irinit, saku pa gihapon ang anang paagto-pabalik sa unibersidad agud mag-asikaso kang clearance kag pag-attend kang mga seminars nga ginapangayo kang Human Resource Department kag Office of the Academic Affairs.  Sa tunga kadya daw indi run gid tana kaginhawa kag kinanlan na kang paraliw-asan.  Amo nga paghagad kana kag anang bestfriend nga si Miguel nga magbakasyon sa Casay, wara gid nagpangduha duha si Mheg nga magtawas.  Gintago na kay Miguel nga bisan ang pamilya na wara kamaan kon diin tana.  Si Miguel lang gid ang nakamaan, ugaring  likom sa anang abyan ang tuod nga rason kon andut nagtawas tana kadya. 
Nakabati si Mheg kang pagkirinulas marapit sa ginasandigan na nga lumboy.  Sa anang pagbalikid, nakita na nga nagapasulong si Miguel nga may dara nga alat. May mga sulud dya nga mga chicherias. Nagyuhum-yuhum si Mheg hay gindar-an tana kang Pringles.  Man-an na ang paborito ko ba, hambal na sa kaugalingun samtang ginalantaw si Miguel nga nagaparapit kana. Nami ang yuhum kang anang abyan kag nagapamaypay pa dya kana.  Nagpiyangkaan man dya sa tupad na kag nagsandig sa puno.  Gindawu na ang alat kay Mheg. Sa pagbaton ni Mheg kang alat, dayon nanda turukay sa makadali.  Nag-igham si Miguel kang ginliso ang turuk sa patag. 
“Kamusta?” pamangkot ni Miguel.
Mahinay nga nagkadlaw si Mheg. Dayon na hipus kag ginhawa it madalum.  “I’m not sure.”  Ginbuksan na ang Pringles.
“Sus.” Nagkuot si Miguel kang sambilog nga potato chip. “Mga one week ka naman di.  Wala mo namiss ang family mo?”
Yam-id lang ang sabat ni Mheg.  Nag-ulung ulung si Miguel.
“Funny no? Asta subong, wala ka man gihapon ti may nasugid sa akon.”
Nag-atubang si Mheg kay Miguel kag mahinay nga gintapik ang abaga sini. “Ay, abi ko indi ko run kinanlan magsugid para maman-an mo ang tanan.”
“Well, budlay basahun ang ginapensar kag ginabatyag kang mga babayi.”
Nagharakhak si Mheg. Halin sa pag-abot nanda nga darwa sa Casay, amo pa lang nakita ni Miguel ang matam-is kag makaralaton nga karadlawun ni Mheg. Nagdungan man kadlaw si Miguel.
“Andut ginpasugtan mo ako nga mag-upod sa imo?” pamangkot ni Mheg.
“Well, hambal mo, you need a break.”
“Sobra na ko di one week. Wala ka bala nagatingala?”
Nagtindug si Miguel kag gulpi lang nagtumbo agud lab-uton ang sanga kang lumboy.  Dayon dya nagpabitin-bitin nga daw amo.
“I’d like to think nga naga-enjoy ka di sa amon so ginpabay-an ta na lang ka.  Pero I know deep inside, may rason kon ngaa indi mo pa gusto nga magpuli kag atubangan ang kung ano man ang nagatublag sa imo sa city.”
Nagtindug naman si Mheg kag gulpi lang nagdalagan paagto sa binit kang pil-as. Nagbuhi sa sanga kang lumboy si Miguel agud lagsun kag hawidan si Mheg. Sang makalab-ot sa binit kang pil-as ginpunggan tana ni Mheg. “Daw buang sa imo.  What do you think you’re doing?” nagahapo-hapo nga pamangkot ni Miguel.
“Say, kon pasugtan ko ang lawas ko nga maglumpat sa pil-as nga ini, I’m pretty sure, matapos na ang tanan tanan.  Malimtan ang tanan tanan. Ang kakapoy. Ang katublag. Ang kahadlok. Ang kasakit.”
“Mheg, please. Indi ina manami nga joke. Lum-ok ang lupa dira,” pakitluoy ni Miguel.  Amat amat na nga gin-untay ang anang butkon agud idawu kay Mheg.
Padayon nga ginaturuk ni Mheg ang mahawa nga idalum ang banglid.  Daw baba dya kang higante nga sawa nga nagahulat agud lamunon tana.  Nagginhawa dya ka madalum kag nag-atubang kag Miguel.  “Gusto mo mabal-an ang kamatuoran?”
Nagtango si Miguel.
“Ginapirit ako ni daddy nga pakaslan ko ang akon nobyo.  It’s been settled.  Sa June. Kag wala ako ti may mahimo.”
“Mheg?”
“May naluyagan ako nga iban.  And I just wished nga wala ini natabo. I’m doomed, Mig… I’m doomed.”
Ginpalapitan ni Miguel ang abyan kag ginhakos it hugut.  Gin-alalayan na dya parayu sa pil-as pabalik sa idalum kang lumboy.  Ginpahidan ni Miguel kang anang mga tudlo ang luha ni Mheg.  Nagturukay sanda nga darwa it malawig. Kon man-an mo lang, Mig… kon man-an mo lang…

No comments:

Post a Comment