Thursday, September 17, 2009

A preview of my scipt

A script preview of my original play ALMA

[Scene I: Classroom. Nakapuwesto it pabilog ang mga purungkuan. Amo lang dya ang gina-iwagan kang suga. Nakapalibot ang lima nga mga estudyante—Alma, Grace, Charity, Verita, kag Lea. Nursing students. Ginasaulo nila ang ilang turun-an sa NCM. Sekswalidad ang unod sang ilang turun-an. Mamangkot ang isa sa ila kag dayon nga sabton ini sang isa.]

[Tubtob pamangkuton ni Charity si Alma.}

CHARITY
It is a term which refers to vaginal-penile penetration, wherein the penis is withdrawn prior to ejaculation in the hopes of avoiding conception. While it may be commonly practiced, this is not an effective method of contraception.

[Nagabasa sang iban nga libro si Alma. Daw wala lang ini kabati kay Charity. Liwaton ni Charity ang pamangkot.}

CHARITY
Alma. It is a term which refers to vaginal-penile penetration, wherein the penis is withdrawn prior to ejaculation in the hopes of avoiding conception. While it may be commonly practiced, this is not an effective method of contraception… Hoy, ikaw na. Ano ka ya man? Wala ka ya gapamati.


[Mapatunga si Alma kag basahun ang sangka tula ni Pablo Neruda.]

ALMA
I do not love you except because I love you;
I go from loving to not loving you,
From waiting to not waiting for you
My heart moves from cold to fire.

I love you only because it's you the one I love;
I hate you deeply, and hating you
Bend to you, and the measure of my changing love for you
Is that I do not see you but love you blindly.

Maybe January light will consume
My heart with its cruel
Ray, stealing my key to true calm.

In this part of the story I am the one who
Dies, the only one, and I will die of love because I love you,
Because I love you, Love, in fire and blood.


GRACE, CHARITY, VERITA at LEA
Ano?!


ALMA
Salpyngitis, spermatogenesis, encephalopathy, dysplasia, adnexitis, agammaglobulinaemia, vaginismus, alopesia…ahh! I hate this. I hate this!


VERITA
Naano ka?


ALMA
Ngaa? Ngaa ginapasaulo kita sini? Mga medical terms nga sa urihi indi man naton magamit. Malipatan man naton. Bisan ano man naton ini ka memorize, wala man gihapon nagapabilin sa ulo naton. Ano ang pulos sini? Ano? Para lang may masabat sa exam? Para indi ta madeload? Natak-an na ko ya nga ginatambakan ta handouts para lang sauluhon ta.

GRACE
Ti, ano ya gusto mo? Mabasa basa tula? Masulat sulat? ‘Nano ka ya man? Wala mo bala ginapanumdom imo buwasdamlag? Hello! Sa endometriosis kag sa epitiosomy ayhan nakasalalay ang aton kapalaran bilang nursing students, no? Hay, kon indi ta ni pagsaulhon, ano ya aton isabat sa mga doctor kag pasyente? To be or not to be? That is the question?

LEA
Al, naintindihan ko man ginabatyag mo a. Bisan ako man, amo man na ginapamangkot ko sa akon kaugalingon. Para ano nga saulhon ta ni? Pila nga daan aton major subjects kag kada lesson hatagan ta sang mga handouts kag pareporton sang mga topics nga haros naton maintyendehan? Pero ano mahimo ta? Choice naton ni.


CHARITY
Tsakto si Lea. Nursing is our choice. Ti ano pa para magreklamo ‘ta? Kon ako sa imo girl, tutdan ko na lang na ang Pablo Neruda nga na kag ihaplak sa akon guya… ini.

[Humladon ni Charity ang handouts kag matabunan ang iya guya sini.]

How to give a subcutaneous injection. First, some medications such as Kineret and Enbrel must be injected. These medications come with a kit and a device to inject the medication. Some patients however prefer not to use the kit but to do the injection themselves; much like an insulin injection would be done…


TANAN (EXCEPT KAY ALMA)
Second, if your medication is refrigerated, remove the vials from the refrigerator 30 minutes before administration so it can reach room temperature. Third, select a clean, dry work area. Gather your supplies:
Medication, Sterile water, Sterile disposable needles and syringes, Alcohol pads or cotton balls and bottle of rubbing alcohol, Puncture-proof disposal container*, Bandaids…

ALMA
Stop!... Paano ang ginhambal ni Sir Marcus? Indi bala indi man gid importante nga hanasun ang atun nga mind? Di ba mas importante ang soul? I mean, gina take ta ni ang course for hope nga makagwa ta sa Pilipinas, para makapangita daku nga sweldo. Pero di bala hambal ya, money isn’t everything? Passion… amo na ang importante…

[Makadlaw sanday Charity, Grace kag Verita.]


CHARITY
Si Sir Marcus Arreza? Our very boring teacher in World Literature?


ALMA
Indi siya boring guro.


GRACE
Puhleez! Al. Gapati ka sa iya ginapanghambal? Wa-i na ya sige iya suweldo. Hay, sa tuod lang, daw wala gid ko ya may nahawiran sa iya ginapangwaka ya.

VERITA
Huo, girl e. Gatululo ya laway mo sa tulog kon magdiscuss siya. Kag isa pa, labot man ya naton kon magsuicide si Romeo kag si Juliet ukon ano ang meaning sang vermisilitude… vemirisilitude.


LEA
Verimisilitude… Hangag.


VERITA
Whatever.

No comments:

Post a Comment