Sunday, October 18, 2009

AyhanDalum pa ayhan ang linaw
Sa may suba nga amun
Ginadulhugan kang bata
Pa lang kami?

Si-uk pa ayhan ang aragyan
Paagto sa lublub nga
Buta kang mga karay kag
Bitlag halin sa nautod
Nga kawayan?


Aplud pa ayhan ang
Kamunsil nga amun gina-
Kawit agud amun balunon
Magsuba sa durog kag
Mangulabo kang niyog?

Aslug pa ayhan ang
Tubig nga nagabuta
Kang bubon nga amun
Ginakali agud may ibunlaw
Sanday Nanay kang amun ni-
Labhan?

May palaoy-laoy pa ayhan
Ang panihol kang kanuyos
ukon ang suog kang tagwa-
Tiyot kon kami mang-ukay
Sa dalum kang lubi agud
Mamurot kang tipolo?

Mabalik pa ayhan ang tion
ukon dyang mga nagriligad
Sara gid lang ka
Handurawan?

No comments:

Post a Comment