Friday, February 26, 2010

Sa Bayolinista nga Nagapatukar "Only Hope"

Samtang ginakiskis mo ang kuwerdas
kang imong bayolin,
ginaapuhap man ako kang amba
nga daw nagapanarupsup
sa tunga kang mga dingding
nga nagabulag kanatun nga darwa.

Ugaring sa kada nota
nga imong ginatuga
amat-amat nga nabi-ak
ang pader kang atun pag-
duha-duha.

Ikaw gid lang kag ako
kag ang pagdut-anay kang
atun mga lawas, nga nagadungan
sa pagkiskisanay kang kuwerdas--

Wara ta it labot kon maglibag
man ang tono.

No comments:

Post a Comment