Wednesday, June 9, 2010

Ulitawo

Sa daray-ahan kang Casay, amo dya ang akun ginapanumdum sa tion nga ang kapalaran magdihon sa atun pagkitaay. Abi-abi lang dya…
I
Kon ginabutung ako kang nagabaruron nga yab-ok kag ginasulay kang kagahud kang Manila, masiplatan ta ikaw ayhan sa mga nagadinagusu nga mga kalag sa dalanun kang EDSA ukon sa idalum kang Vito Cruz Station? Kon magduluy ang bus sa atubang kang La Salle, aligmatun ko ang imong pagpamaypay. Basi pa lang bay,
taga Las Pinas ‘kaw gali. Masaka ‘kaw ayhan kon ikaw paduluyan? Daad lang.


II
Kuno abi, wara mo ako nakilala. Sa pagkamatuod, indi natun kilala ang sara kag sara. Baratyagun ang nagatabid sa atun pagkilalanay. Wara kita it mga nawong. Ugaring ginabutung ikaw parapit kanakun. Sa paglinango-lango kang kapalaran, nagpungko ikaw sa akun tupad. Darwa pa lang kita nga mga pasahero. Nagpasiplat ikaw kanakun kag nagyuhum it madasig. Namasnahan ko sa nagahinag mo nga pungyahun sa bintana kang bus. Abi mo wara ko nakita. Nagbalus ako kang mahinay nga igham. Liwat ikaw nga nagbalikid kanakun. Nagtabuay ang atun mga mata, nagpamangkot – pamilyar ang imong itsura, sa diin ta ‘kaw gani nakita a? Dayon nagtukar ang kanta nga “Get to You” ni James Morrison. Amat amat nga nagraku ang mga pasahero.III
Nagduluy ang bus pagdangat sa Roxas Boulevard. Sa Manila Bay, nanimuron run ang adlaw sa duag-kahel nga gal-um. Patas natun nga ginalantaw ang pagsalup kadya. Ukon ang mga magkahagugma nga nagadugsinganay sa baluster. Ginahandum mo ayhan nga imaw mo ang imong pinalangga? Sa padayon nga pagbyahe kang bus, may ginkuot ‘kaw sa imong knapsack. May ginkuot man ako sa akun slingbag. Kalinung ang nagpatunga kanatun nga darwa luwas lang sa taghol kang konduktor kag ambahanun sa radyo. Ginparapamatyagan ko ang amat-amat nga pagtukib kang imong bibig kag sa paglantaw kang akun ginakaptan. “Eva Luna”. Tango lang ang akun balus kanimo. “The House of the Spirits,” muno ko paglantaw sa ginakaptan mo nga libro. Dungan gali natun nga ginabasa si Isabel Allende.IV
Abi natun, sa atun pagkitaay sa bus ang tanan nag-umpisa: ang atun pagtukib kang mga likom kag pagsugid kang atun kinaadman. Ugaring ginapirit kang akun huna-huna nga nakita ta run ikaw. Indi ko lang matandaan. Sa pagduluy kang bus sa Baclaran, ginlingaw natun ang atun kaugalingun sa pag-istorya nahanungud sa atun pag-eskuwela. Patas ‘ta gali nga LitMajor. Ugaring naga-obra run takun sa Development Academy of the Philippines kag ikaw, manug-fourth year pa lang sa La Salle. Mahilig ‘kaw man gali sa musical kag Spring Awakening, Wicked, kag Next to Normal ang imong mga paborito. Ako amo man. Namian ‘kaw kang mga kanta ni Rufus Wainright. Ako tana nagapamati kay Damien Rice. Ginlahug-suya mo ako kang napierde si Crystal kag ang imong manok nga si Lee Dewyze ang nagdaug sa American Idol. Dayon mahinay mo nga ginsumbag ang akun abaga, nga daw kuryente nga naglatay sa akun ugat. Nanguyus ‘kaw sa imong ginbuhat. Ako naurungan. Ginkadlaw gid lang natun ang atun nabatyagan. Nagadulot ang turuk kang mga pasahero sa andang pagpanilag kanatun nga darwa.

V
Nalumus kita sa pag-ambitanay kang mga sugidanun nahanungud sa atun kabuhi. Daw sa sangka kudlis lang gulpi natunaw ang palibot kag nabilin kita nga darwa sa lawud kang kasadya. Ginapangayo ko nga indi makalab-ot ang bus sa URCI. Daad indi pa ikaw manaog. Amat-amat nga nagparanaog ang mga pasahero pagdangat sa Zapote. Darwa ruman kita ang nabilin. “San ka?” “URCI.” Nagharakhak ‘kaw gid pagkamaan mo nga sa URCI ako nagauli. “Eh, taga-dun din ako, e.” Urihi gid lang natun naman-an, atubangay lang gali kita apartment. Nasabat gid man ang akun pamangkot. Tingala ko man nga daw buhay run ta ikaw nakita. Alas siyete run kang dungan natun nga gin-asoy ang aragyan pasulud sa subdibisyon. Liwat nga naglinung. Dayon mo untat panaw. Nagtangra ikaw sa langit kag ginlantaw ang ugsad. Nagduko takun. “Wil… Wil ang pangalan ko. Ikaw?” “Eric.” Kag padayon kita sa pagpanaw pauli sa atun mga balay samtang gina-iwagan kita kang bulan nga nagaisaranhun nga saksi sa pagbuskag ka bulak kang atun baratyagun. Bag-o natun ginsarado ang atun mga gawang, ginparapitan mo ako. Daw linibo ka mga alibangbang ang nagkurulas sa akun busung, sa pagduut kang imong palad sa akun butkun.

VI
May nagpugung sa akun pamensarun – indi dya mahimo. Ugaring urihi run ang tanan. Ginlamon kita kang kapawa halin sa ugsad. Bisan pa ano ko kalikaw, nabulag run ako dara kang sirak kang atun baratyagun. Abi ko sa nagligad nga hitabo nag-umpisa ang tanan – ang akun handum nga makita ang imong nawong sa tunga kang masiuk kag mariit nga talon kang Manila.


VII
Ang masubu, abi-abi lang dya. Hay may mga gugma nga indi dapat matabo sa matuod nga kinabuhi. May mga tinuga nga nagakilalanay bag-o pa man sanda magkitaay. Ako. Ikaw. Nagahulat ako kanimo sa daray-ahan kang Casay. Amo dya ang matuod.

No comments:

Post a Comment