Wednesday, September 23, 2009

Para sa Diwata kang Punta Nasog


nasog from afar
Originally uploaded by supernatural2007
Para sa Diwata kang Nasog

Indi run ako makaparapit kanimo
Sa marayu ko gid lang ikaw malantaw
Hay mas maambung ikaw kon indi ko makita
Ang imong natapyas nga mga dughan

Ihanduraw ko gid lang ang kanaya
Kang imong ilahas nga lawas,
Ang kurbada kang imong hawak
Nga kadya nagaamat-amat tadlung.

Nagakalangkag ikaw sa akun pagpangluyag
Nagaharana kanimo sa kasisidnun
Ugaring pira run ka sirum wara kapabatyag
Humalin ang lagtum mo nga buhok nagkarataktak.

Bisan pa hambalun mo dalok ako
Kag kanabaw kang akun panurukan
Indi ko lang mabatas nga ikaw lantawun
Kag pamatian ang imong panambitun.

No comments:

Post a Comment