Wednesday, September 23, 2009

Rugya sa Punta Nasog

Rugya sa Punta Nasog
Nagaudyakan ang hangin
Kag nagsiringgit ang mga kurulaknit
Sa kanguyus kang pagladlad kang kaagahun
Nga nagkunup sa nagabadlak nga baybayun
Kang Dagat Sulu.

Ako tana nagahiribiun
Samtang ginahanduraw ang atun pagbalse
Dungan sa pag-ili ili kang hangin
Rugya sa punta kang Nasog.

Sa pagduut kang imong mga palad sa akun dughan
Ginpagkit natun ang sangka panaad
Matuklad kita liwat agud magkitaay
Rugya sa atun ginatindugan.

Nalaya gid lang ang mga kugon sa pil-as
Ang mga kurulaknit nagabiti-bitin
Sa nagatagumatayun nga mga sanga

Ang hangin ayhan liwat magkanta
Kon ikaw magtuklad rugya sa punta?

No comments:

Post a Comment